واحد بهداشت محیط

 

الف – برنامه ریزی :
• تدوین برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت محیط
• تدوین برنامه طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
• تدوین برنامه نظارت بهداشتی در برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی « ره »
• تدوین برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی
• تدوین پایش از واحدهای بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی تابعه
• تدوین برنامه رسیدگی به شکایات مردمی واصله از سامانه مدیریت ارتباطات مردمی وزارت بهداشت
• تدوین برنامه زمان بندی نمونه برداری از آب و مواد غذایی
• تدوین برنامه کنترل و عرضه مواد غذایی در نمایشگاههای بهاره و....


ب- اقدامات اجرایی :
• توقیف مواد غذایی غیر مجاز در سطح عرضه
• ارجاع پرونده واحدهای صنفی متخلف به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی
• رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه بهداشت محیط ، مواد غذایی ، دفع غیر بهداشتی فاضلاب ، زباله و ........
• اجرای حکم تعطیل واحدهای صنفی غیر بهداشتی در راستای اجرای ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
• اجرای دستور العمل های واصله از معاونت امور بهداشتی دانشگاه
• بازدید از مراکز درمانی و بیمارستان های تحت پوشش
• نمونه برداری از مواد غذایی در سطح عرضه
• اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
• اجرای طرح نظارت بهداشتی در برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی « ره »
• اجرای طرح کنترل مواد غذایی در نمایشگاههای بهاره و...
• اجرای طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
• نمونه برداری میکروبی ازآب استخرهای شنا

• نظارت بروضعیت بهداشت آب شرب مناطق شهری و روستایی
• پایش واحد های بهداشت محیط مراکز تابعه

•شرکت در جلسات کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان،کمیسیون بند20،کمیسیون نظارت،کارگروه آردونان،کارگروه پسماندو....

هماهنگی :


الف – درون بخشی :
• هماهنگی با ریاست شبکه و معاون بهداشتی شبکه در خصوص اجرای برنامه های بهداشت محیط
• هماهنگی با آزمایشگاه کنترل مواد غذایی در خصوص ارسال نمونه برداری های انجام شده از سطح عرضه به آزمایشگاه
• هماهنگی با آزمایشگاه آب در خصوص پذیرش نمونه های ارسالی از مراکز تابعه و سایر مراکز
• هماهنگی با واحد آموزش بهداشت در زمینه برنامه های آموزشی
• هماهنگی با واحد بهداشت مدارس در خصوص بررسی وضعیت بهداشتی مدارس

ب – برون بخشی :
• هماهنگی با مراجع قضایی در خصوص رسیدگی به پرونده تخلفات بهداشتی و مواد غذایی
• هماهنگی با کلانتری های مناطق تحت پوشش در در خصوص اجرای احکام قضایی
• هماهنگی با اتحادیه های اصناف و اتاق اصناف شهرستان
• هماهنگی با ادارات فرمانداری، شهرداری ،صنعت،معدن وتجارت ،دامپزشکی،شورای شهرو...

 

آمــــوزش:
آموزش بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بهداشت محیط
برگزاری کارگاه های آموزشی
آموزش دانشجویان بهداشت محیط معرفی شده به واحد بهداشت محیط
آموزشمتصدیان واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذایی و اماکن عمومی از طریق برگزاری جلساتآموزشی و آموزشگاههای بهداشت اصناف واقع شده در محدوده تحت پوشش شهرستان

واحد بهداشت محیط

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن