نظام ارجاع مراکز سراج

الف: پذیرش:
- بیماران شدید روانپزشکی با ارجاع از بیمارستان های عمومی یا تخصصی.
- بیماران روانپزشکی با ارجاع از سطح پایه.
- مراجعین با مشکلات نیازمند مداخلات روانشناختی با ارجاع از سطح پایه.
- پذیرش مراجعین با ارجاع از اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی.
- پذیرش مراجعین از نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان وزارت آموزش و پرورش.
- مراجعین با معرفی خانه مشارکت مردم در سلامت به مددکار اجتماعی.
ب: ارجاع:
- ارجاع به بیمارستانهای مرتبط با سراج (عمومی یا تک تخصصی) برای خدمات بستری با محوریت روانپزشک مرکز.
- ارجاع به حوزه ی معاونت اجتماعی فرمانداری (و در صورت وجود مددکار اجتماعی مستقر در فرمانداری به طور مستقیم به مددکار اجتماعی)برای دریافت خدمات اجتماعی از دستگاههای مرتبط با محوریت مددکار مرکز.

 

 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن