غربالگری 3-5 روزگی نوزادان :

روزهای فعالیت

تلفن

ادرس

نام مرکز غربالگری

ردیف

همه روزه

36127040

خ مخابرات-انتهای آزاده 5

مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی (ره)

1

همه روزه

36430564

خ محمدآباد-نبش مهدیه 30

مرکزخدمات جامع سلامت امام زمان (عج)

2

همه روزه

36114726

زیباشهر- انتهای فتح2

مرکزخدمات جامع سلامت زیباشهر

3

همه روزه

 

-

باقرآباد- خیابان جعفرزاده -نبش بهمن9- طبقه بالای مسجد

مرکز خدمات جامع سلامت باقرآباد

4

 غربالگری شنوایی نوزادان :

ردیف

نام مرکز غربالگری

ادرس

تلفن

روزهای فعالیت

1

مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی (ره)

خ مخابرات-انتهای آزاده 5

36127040

شنبه/دوشنبه/چهارشنبه/پنج شنبه

 غربالگری ازدواج :

ردیف

نام مرکز غربالگری

ادرس

تلفن

روزهای فعالیت

1

مرکز خدمات جامع سلامت امام زمان (عج)

خ محمدآباد-نبش مهدیه 30

36430564

همه روزه

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن