شرح وظایف کارشناس سلامت روان و رفتار در تیم سلامت

1.شناسایی منطقه جغرافیایی محل خدمت
2.شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکیک سن و جنس
3.شناسایی عوامل و مشکلات اثرگذار بر سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد جمعیت تحت پوشش (مانند مصرف دخانیات ، سوئ مصرف مواد مخدر ، مصرف مشروبات الکلی، خشونت خانگی ، کودک آزاری و ...)براساس شرح خدمات ابلاغی 
4.شناسایی خانواده های آسیب پذیر (خانواده هایی که در آن سرپرست خانواده ،زندانی ، معلول شدید جسمی یا روانی و ...باشد)براساس شرح خدمات ابلاغی
5.تدوین برنامه های مداخله ای به منظور کنترل و کاهش عوامل و فاکتورهای اجتماعی شناسایی شده در منطقه در راستای ساست های ابلاغ شده
6.آموزش های خودمراقبتی در حوزه سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد
7.مهارت های فرزندپروری و تقویت بنیان خانواده
8.آموزش های روانشناختی در موارد ارجاع افراد مبتلا به اختلالات شایع روانپزشکی (افسردگی و اضطراب) با تشخیص پزشک 
9.انجام مداخلات روانشناختی برای افراد دارای افکار خودکشی با تشخیص پزشک
10.پیگیری موارد ارجاع فوری افکار خودکشی برای مراجعه به پزشک
11.ارایه مداخلات روانشناختی برای افراد اقدام کننده به خودکشی ارجاع شده به بیمارستان ها و ارائه مداخلات روانشناختی جهت بازماندگان خودکشی 
12.آموزش مهارت های فرزندپروری با تاکید و تمرکز بر فواید تعدد فرزند ،معایب و آسیب های تک و دو فرزندی
13.آموزش مهارت های ارتباطی زوجین و تقویت بنیان خانواده 
14.غربالگری تکمیلی در افراد شناسایی شده با مصرف مواد ، دخانیات والکل
15.غربالگری تکمیلی در افراد با عوامل خطر سلامت اجتماعی 
16.انجام مداخلات مختصر روانشناختی در مصرف کنندگان مواد ، دخانیات و الکل  و پیگیری آنها بر اساس بسته خدماتی ابلاغی
 17.آموزش های همگانی پیشگیری از مصرف مواد الکل و دخانیات و کاهش آسیب آن در مدارس ، محیط های کاری ، فرهنگی و ورزشی
18.ارائه آموزش های فردی ، گروهی به خانواده بیماران سایکوتیک
19.عضویت در شورای اجتماعی محلات ،مشارکت در برنامه های آموزشی فرهنگسراهای محله
20.ارائه حمایت های روانی اجتماعی به دنبال حوادث و بلایا به بزرگسالان
21. رائه حمایت های روانی اجتماعی به دنبال حوادث و بلایا به کودکان
22.نظارت مستقیم هفتگی بر عملکرد مراقبین سلامت در زمینه فعالیتهای مرتبط با غربالگری سلامت روان ،اجتماعی و اعتیاد در پایگاههای تحت پوشش
23.قبول ارجاعات از مراقبین سلامت در پایگاه های تحت پوشش و  ارائه پس خوراند.
24.ارجاع موارد بر اساس بسته خدمت به پزشک خانواده و ارائه بازخورد به تیم سلامت
25.همکاری با سازمان های مردم نهاد و خیریه و بهزیستی برای کمک به نیازمندان 
26.نظارت بر عملکرد مراقبین مرکز متبوع و پایگاه های تحت پوشش
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن