شرح وظایف واحد آمار و برنامه ریزی

 
1-ارسال برنامه عملیاتی به کلیه واحدهای ستادی
2-پیگیری ماهیانه ارسال اقدامات انجام شده توسط واحدهای ستادی در راستای برنامه عملیاتی به معاونت امور بهداشتی جهت درج در سامانه
3-مکاتبه با کلیه واحدهای ستادی جهت اخذ فایل اکسل بازدیدهای روتین حضوری از مراکز /پایگاهها/خانه های بهداشت
4- جمع آوری و جمع بندی فایل اکسل پایش های حضوری از واحدهای ستادی و ارسال به معاونت بهداشتی جهت بارگذاری در سامانه مربوطه
5-آنالیز و تحلیل شش ماهه بازدید های حضوری انجام شده توسط واحدهای ستادی از مراکز/پایگاهها/خانه های بهداشت و ارسال به معاونت بهداشتی
6-تحلیل عملکرد شش ماهه کلیه واحدهای ستادی جهت ارسال به معاونت بهداشتی و بارگذاری در سایت شبکه
7-پایش از مراکز خدمات جامع سلامت / پایگاهها / خانه های بهداشت در قالب چک لیست مربوطه
8-تنظیم صورتجلسات جلسات شورای مسئولین مراکز و کارشناس مسئولین ستادی
9-برنامه ریزی جهت مدیریت شبکهدر راستای پایش از مراکز خدمات جامع سلامت / پایگاهها / خانه های بهداشت
10-برنامه ریزی جهت مدیریت شبکه در راستای پایش از واحدهای ستادی
11-تحلیل و ارزیابی عملکرد سالیانه کلیه واحدهای ستادی شبکه جهت ارسال به معاونت بهداشتی
12-اخذ برنامه های مداخله کلیه واحدهای ستادی در راستای ارتقای شاخص های بهداشتی که کاهش پیدا کرده اند
13-تهیه و تنظیم بازخوراند پایش انجام شده توسط معاونت بهداشت از ستاد شبکه / مراکز خدمات جامع سلامت / پایگاهها و ارسال به معاونت بهداشتی
14-برگزاری کمیته های بهره وری شبکه ( ماهی دوبار ) و تنظیم صورتجلسات و ارسال به کارگروه بهره وری
15-جمع آوری و تحلیل شاخص های به طور ماهیانه ، فصلی ، شش ماهه جهت ارسال به معاونت بهداشتی
16-محاسبه سرانه فعالیت کلیه کاربران سامانه سیب ( پزشک ، پزشک خانواده روستایی ، مراقب سلامت ، تغذیه ، مراقب سلامت – ماما ، روان ، ماما ، بهورز )به طور ماهیانه جهت بارگذاری در سایت شبکه
17-استخراج شاخص های آماری در نیمه ماه و پایان ماه ( دوبار در ماه ) و آماده سازی مستندات مربوطه
18-شرکت در جلسات هماهنگی بین بخشی
19-تحلیل عملکرد روزانه ، هفتگی ، ماهیانه و ... اقدامات انجام شده در راستای بهبود وضعیت خانوار در سامانه سیب جهت ارائه به مدیریت ، معاونت و ...
20-ثبت گواهی هایفوت واصله از معاونت بهداشتی در سامانه نظام مرگ و میر کشور
21-استخراج شاخص های مرگ و ارسال به واحدهای ستادی ( بهداشت خانواده ، روان ، واگیر ، غیر واگیر)
23-معرفی پرسنل جدیدالورود درسامانه سیب یا اعمال تغییرات پست یا محل خدمت طبق ابلاغ های صادر شده توسط لموراداری شبکه
24-اصلاح ساختار شبکه طبق طرح گسترش/ ساختار ارجاع و.....
25- جابجایی جمعیت ها درسامانه سیب و.....
26-ثبت واکسیناسیون هایی که خارج ازکشور انجام شده است و افرادی که از لیست های خطی ثبت نام نشده اند.
27-ویرایش اطلاعات پرونده های خانوار که توسط کاربران اشتباها ثبت شده است.
28-آموزش پرسنل بدو خدمت وجدیدالورود به شبکه
متن استاتیک شماره 38 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن