جامعه هدف و مراجعین :

پذیرش بیماران در مرکز( صرفا باید از طریق نظام ارجاع )از شبکه بهداشت و درمان یا بیمارستانها و مراکز دیگرباشد و مراکز مجاز به پذیرش بیماران خودارجاعی نیستند.

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن