بسته های خدمات این مجموعه عبارتند از :

1) خدمات مراقبت مشارکتی در سلامت روان
منظور از مراقبت مشارکتی، مدیریت موردی مدیریت  یک به یک مراجعین یا بیماران به صورت مشترک توسط ارائه دهندگان خدمت در مرکز سراج(روانپزشک، روانشناس، پزشک عمومی و مددکار)، پزشک عمومی و کارشناس سلامت روان مراکز پایه است. مدیریت کلیه خدمات تشخیصی، دارودرمانی، رواندرمانی فردی و گروهی و مداخلات اجتماعی در این فرآیند مد نظر است.  
آموزش و توانمندسازی تیم پایه به منظور ارایه مراقبت مشارکتی یکی از راهبردهای اساسی است. در این آموزشها، مراقب سلامت، پزشک و روانشناس مراکز خدمات جامع سلامت توسط روانپزشک و روانشناس مرکز سراج آموزش و نظارت دریافت می نمایند. همچنین روانپزشک از مراکز سطح پایه به صورت ماهیانه بازدید نموده و عملکرد پزشک و روانشناس مراکز را در زمینه ی شناسایی، مراقبت، درمان و ارجاع به موقع مراجعین ارزیابی می کند. 
 
2) مراقبت پس از ترخیص بیماران شدید روانپزشکی
        شامل ویزیت در منزل، پیگیری تلفنی و آموزش بیمار  مراجع و خانواده.
3) بسته خدمات روزانه
شامل ارایه خدمات تشخیصی، درمانی و بهداشتی توسط روانپزشک، روانشناس و پزشک عمومی است.
4) بسته مددکاری مبتنی بر فرد و خانواده 
شامل ارایه خدمات مددکاری فردی از قبیل تشخیص مشکلات و آسیب های اجتماعی در فرد از قبیل بدرفتاری با کودک، خشونت خانگی و بی/بدسرپرستی فرد و توانمندسازی هایی است که غالبا با برقراری ارتباط خانواده ها، بدنه¬ی مردمی مرتبط یا دستگاههای دولتی تا رسیدن به رفع مشکل اجتماعی فرد انجام می شود. موارد دشوار و نیازمند مداخلات سایر دستگاهها به کمیته مددکاری سراج در فرمانداری یا خانه مشارکت مردم در سلامت ارجاع می شوند.
5) بسته مددکاری جامعه ای یا اجتماع محور 
شامل فعال سازی مردم منطقه در راستای کاهش زمینه های آسیب زای سلامت و زمینه ی آسیبهای اجتماعی و ارتقای زمینه های سلامت روان در محله و منطقه است که در قالب خانه مشارکت مردم در سلامت به فعالیت میپردازد. موارد دشوار و نیازمند مداخلات سایر دستگاهها به کمیته مددکاری سراج در فرمانداری ارجاع می شوند.
 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن