اهداف مراکز سلامت روان جامعه نگر (سراج)

- مراجعه، شناسایی و درمان بهتر در سطح مراقبتهای اولیه

- پذیرش ارجاع بیشتر و مناسبتر در سطح تخصصی

- عود و بستری کمتر بیماران

- بهبود عملکرد بیماران

- هزینه کمتر تحمیلی بر بیمار، خانواده و جامعه

 

 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن