ارائه کنندگان خدمات در بخش تخصصی مرکزسلامت روان جامعه نگر Community mental health center (CMHC)

* روانشناس بالینی
•پذیرش، تشخیص و مداخله درمانی برای مراجعین دارای اختلالات یا نشانگان اختلالات روانی
•ارجاع بیماران نیازمند خدمات اجتماعی به  مددکار اجتماعی
•ارجاع مراجعین نیازمند به درمان دارویی به پزشک عمومی یا روانپزشک 
•ارجاع بیماران با وضعیت پایدار به سطح پایه به منظور پیگیری و دریافت مراقبت 
•آموزش تیم مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش (روانشناس/ مراقب سلامت ) 
•ثبت مداخلات در سامانه 
•نظارت بر پیگیری های تلفنی بیماران خفیف و متوسط 
•ویزیت در منزل بیماران شدید روانپزشکی به همراه پزشک
•آموزش بیمار و خانواده بیماران شدید روانپزشکی
•شرکت در جلسات ارزیابی بیماران
•گزارش دهی ماهانه اقدامات 
* روانپزشک
•پذیرش، تشخیص و درمان  بیماران روانپزشکی و اورژانس روانپزشکی (خودکشی)
•ارجاع بیماران نیازمند بستری به بیمارستان
•ارجاع بیماران نیازمند خدمات اجتماعی به  مددکار اجتماعی
•ارجاع بیماران با وضعیت پایدار به سطح پایه به منظور پیگیری و دریافت مراقبت 
•ارجاع مراجعین نیازمند رواندرمانی به روانشناس
•آموزش تیم مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش (پزشک عمومی / روانشناس) 
•ثبت مداخلات در سامانه
•نظارت تخصصی بر پرونده های ویزیت در منزل 
•نظارت تخصصی بر پیگیری های تلفنی بیماران شدید روانپزشکی 
•بازدید و نظارت ماهیانه از مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش و ارزیابی عملکرد پزشک و روانشناس
•آموزش بیمار و خانواده بیماران شدید روانپزشکی 
•شرکت در کمیته راهبردی شهرستان 
•شرکت در جلسات ارزیابی بیماران
•گزارش دهی ماهانه اقدامات 
* پزشک عمومی
•ویزیت در منزل بیماران شدید روانپزشکی و ارائه توصیه درمانی تحت سوپرویژن روانپزشک
•ثبت مداخلات در سامانه
•شرکت در جلسات ارزیابی بیماران
•گزارش دهی ماهانه اقدامات
* مددکار اجتماعی 
•اجرای بسته خدمات مددکاری فردی و جامعه ای
•حضور در کارگروه مشارکت مردم در سلامت روانی – اجتماعی 
•پیگیری مصوبات کارگروه مشارکت مردم در سلامت روانی – اجتماعی 
•تهیه دستور جلسه و پیگیری مصوبات کارگروه مددکاری سراج در فرمانداری 
•پذیرش، ارزیابی اجتماعی و مداخله برای مراجعین
•تعامل و همکاری با مددکار اجتماعی بیمارستان تحت پوشش به منظور پذیرش بیماران معرفی شده
•همکاری در ویزیت در منزل بیماران به منظور بررسی وضعیت خانوادگی و اجتماعی بیمار
•ارجاع بیماران دارای اختلال روانپزشکی به روانپزشک
•ارجاع مراجعین نیازمند رواندرمانی به روانشناس 
•ارجاع مراجعین نیازمند به خدمات خارج از مرکز به مددکار فرمانداری
•شرکت در کمیته راهبری سراج شهرستان 
•شرکت در جلسات ارزیابی بیماران
•ثبت مداخلات در سامانه
•گزارش دهی ماهانه اقدامات
* مسئول پذیرش
•تشکیل پرونده و پذیرش اولیه مراجعین
•پیگیری تلفنی بیماران شدید، متوسط و خفیف در حال دریافت خدمت در مرکز 
•تعیین نوبت مراجعه بیماران
•جمع بندی و ارسال گزارش اقدامات ماهانه مرکز به ستاد شهرستان
•پیگیری ارجاع بیماران با وضعیت پایدار به سطح پایه 
•متصدی خدمات
•انجام امور خدماتی مرکز 
•مداخله در موارد احساس خطر از جانب تیم مرکز که توسط زنگ خطر اعلام میشود 
•حفاظت از امنیت و آرامش پرسنل و مراجعین در مرکز 
•کاردرمانگر 
•پذیرش، تشخیص و مداخله کاردرمانی برای مراجعین ارجاع شده از روانپزشک
•ارجاع بیماران نیازمند خدمات اجتماعی به  مددکار اجتماعی
•ارجاع مراجعین نیازمند به درمان دارویی به پزشک عمومی یا روانپزشک 
•ارجاع بیماران با وضعیت پایدار به سطح پایه به منظور پیگیری و دریافت مراقبت با نظر روانپزشک 
•آموزش تیم مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش (روانشناس/ مراقب سلامت ) 
•ثبت مداخلات در سامانه 
•آموزش بیمار و خانواده بیماران شدید روانپزشکی
•شرکت در جلسات ارزیابی بیماران
•گزارش دهی ماهانه اقدامات 
 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن