پرسنل مرکز سلامت روان اجتماعی جامعه نگر سراج قرچک

سرکار خانم فاطمه نیتی
مسئول مرکز
خانم دکتر ملیکا فرقانی
روانپزشک
خانم هانیه کوثری
روانشناس
خانم الهام یوسف وند
مدد کار اجتماعی
آقای اصغر فخاری
متصدی پذیرش
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن