واحد سلامت خانواده         

کارشناس مسئول گروه سلامت خانواده ،  سرکار خانم صفایی پور

مدرک تحصیلی :

تلفن:  36135780-021

 

 

 

 واحد سلامت خانواده

تامین ، حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه از طریق ارائه خدمات بهداشتی به گرو ه های آسیبپذیرجامعه ازجمله مادران باردار ، میانسالان و سالمندان، کودکان زیر 8 سال از اهداف اینواحدمیباشد .

شرح وظایف کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده :

هماهنگی با واحد سلامت خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه
نظارت بر تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد سلامت خانواده
نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد هفتگی واحد سلامت خانواده
نظارت بر عملکرد پرسنل واحد
هماهنگی با سایر واحدهای ستادی
شرکت در جلسات مسئولین واحدها
پیشبینی و تأکید برنامه پایش های ماهیانه واحد سلامت خانواده
بررسی و پیگیری گزارشات بازدید کارشناسان واحد سلامت خانواده
نظارت بر شاخصهای آماری برنامه های سلامت خانواده استخراج شده از آمارهای ارسالی مراکز بهداشتی درمانی
شرکت درکمیته های واحد سلامت خانواده
نظارت بر اجرای برنامه های مادران، میانسالان، سالمندان، کودکان، سلامت باروری، تغذیه
نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه برنامه های سلامت خانواده
نظارت بر برآورد میزان مکملهای تغذیه ای و داروهای بهداشتی مرتبط با واحد سلامت خانواده
همکاری و پیشنهاد جابه جایی پرسنل سلامت خانوادهبه واحد گسترش ستاد
نظارت بر اجرای کارگاههای آموزشی واحد سلامت خانواده

شرکت در جلسات مسئولین مراکز
نظارت بر مکاتبات واحد
پیشنهاد اضافه کار پرسنل بر حسب عملکرد
بررسی نامه های مربوط به سلامت خانوادهدریافتی از اتوماسیون اداری و پیگیری آنها

و

کارشناسان ستادی:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

 مدرک تحصیلی

 ارتباط

1

 

کارشناس سلامت کودکان، نوزادان و ترویج تغذیه باشیرمادر

   

2

 

کارشناس سلامت مادران و باروری سالم 

   

3

 

کارشناس  سلامت میانسالان وسالمندان

   

4

 

کارشناس تغذیه

   
 

 وا

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 38 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن