نام و نام خانوادگی: روح الله گل محمدی

سمت: مسئول واحد بهداشت حرفه ای

 

 شرح وظایف:

برنامه ریزی

 

 •  برنامه ريزی جهت انجام مطالعات لازم به منظور آگاهی از وضعيت بهداشت محيط کارو شناخت مسائل بهداشت حرفه ای در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات
 • تدوين برنامه استراتژيک واحد
 • تدوين برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف
 • برآورد و تامين منابع و امکانات و الزامات مورد نياز جهت اجرای برنامه هایبهداشت حرفه ای

 

سازماندهی

 • هماهنگی درون بخشی با ساير واحدهای شبکه بهداشت ومراکز بهداشتی درمانیتابعه
 • هماهنگی بين بخشی و برون بخشی با سازمانهای مرتبط ( معاونت، اداره جهاد کشاورزی،اداره کل کار وامور اجتماعی، سازمان محيط زيست، شهرداری ، اتحاديه‌های صنفی و...)

 

پایش و نظارت

 

 • نظارت و پايش فعاليتهای بهداشت حرفه‌ای ستاد و مراکز تابعه و ارائه نظريه کارشناسی جهت رفع مشکلات موجود.
 • نظارت بر تجزيه و تحليل عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز و تهيه و ارسال پسخوراند به مراکز مربوطه
 • نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای ( طرح سیلیکوزیس، آزبستوزیس ،بهداشت کشاورزی و.....)
 • هدايت برنامه استراتژيک واحد
 • تلاش در جهت حفظ و تقويت روحيه مشارکتی و انگيزش کارکنان بمنظور ارتقاء فرآيندهای واحد.
 •  تهيه و تدوين دستورالعملهای اجرائی فرآيندهای واحد بهداشت حرفه ای وبازنگری اين دستورالعملها درصورت نياز.

 

تجریه و تحلیل داده ها

 

 • همکاری در اجرای طرحهای تحقيقاتی ملی و مقطعی.
 • بررسی پيشنهادات و پيگيری حل مشکلات واحدهای تحت نظارت.
 • تهيه و تنظيم بخشنامه‌ها و دستورالعملهای کاری مورد نياز و ابلاغ به مراکزتابعه.

 

فایل‌ها