نام و نام خانوادگی: مهندس روح الله گل محمدی

سمت: مسئول واحد بهداشت حرفه ای

 

 

 شرح وظایف:

برنامه ریزی

 

 •  برنامه ریزی جهت انجام مطالعات لازم به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کارو شناخت مسائل بهداشت حرفه ای در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات
 • تدوین برنامه استراتژیک واحد
 • تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف
 • برآورد و تامین منابع و امکانات و الزامات مورد نیاز جهت اجرای برنامه هایبهداشت حرفه ای

 

سازماندهی

 • هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای شبکه بهداشت ومراکز بهداشتی درمانیتابعه
 • هماهنگی بین بخشی و برون بخشی با سازمانهای مرتبط ( معاونت، اداره جهاد کشاورزی،اداره کل کار وامور اجتماعی، سازمان محیط زیست، شهرداری ، اتحادیه‌های صنفی و...)

 

پایش و نظارت

 

 • نظارت و پایش فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای ستاد و مراکز تابعه و ارائه نظریه کارشناسی جهت رفع مشکلات موجود.
 • نظارت بر تجزیه و تحلیل عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز و تهیه و ارسال پسخوراند به مراکز مربوطه
 • نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای ( طرح سیلیکوزیس، آزبستوزیس ،بهداشت کشاورزی و.....)
 • هدایت برنامه استراتژیک واحد
 • تلاش در جهت حفظ و تقویت روحیه مشارکتی و انگیزش کارکنان بمنظور ارتقاء فرآیندهای واحد.
 •  تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حرفه ای وبازنگری این دستورالعملها درصورت نیاز.

 

تجریه و تحلیل داده ها

 

 • همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی ملی و مقطعی.
 • بررسی پیشنهادات و پیگیری حل مشکلات واحدهای تحت نظارت.
 • تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعملهای کاری مورد نیاز و ابلاغ به مراکزتابعه.

 

فایل‌ها