نام و نام خانوادگی:   ام البنین انساندوست

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای ستاد


شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه

 

 • شناسائی و جمع آوری اطلاعات و آمار مشاغل بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی وخدمات تحت پوشش
 •  همکاری در انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعيت بهداشت محيط کار وشناخت مسائل بهداشت حرفه‌ای صنايع تحت پوشش
 • بازديد از کارگاههای تازه تاسيس جهت صدور صلاحيت بهداشتی.
 • ثبت و پيگيری شکوائيه های بهداشتی دريافت شده تا حصول نتيجه.
 •  همکاری در برنامه‌ريزی و اجرای دوره‌های آموزشی برای گروههای هدف ( کارشناس واحد، کارشناس صنايع، بهداشت ياران کار، بهگران و کارآموزان)
 • همکاری در اجرای طرحهای تحقيقاتی، ملی و مقطعی.
 •  جمع آوری و جمع‌بندی آمار فعاليتهای بهداشت حرفه ای بصورت شش ماهه و ساليانه.
 • تجزيه و تحليل داده‌های آماری و گزارش فعاليتهای واحد.
 • معرفی کارگاههای متخلف از موازين بهداشت حرفه‌ای به مراجع قضائی.
 • همکاری در برنامه‌ريزی فعاليتها جهت پيشبرد اهداف بهداشت حرفه ای.
 • هماهنگی درون بخشی با ساير واحدهای شبکه و مراکز تابعه.
 • همکاری در تهيه و تدوين دستورالعملهای اجرائی فرآيندهای واحد بهداشت حرفه ای و بازنگری آنها
 • بازدید از خانه های بهداشت روستایی و نظارت بر نحوه ی عملکرد بهورز در زمینه بهداشت حرفه ای

 

 

فایل‌ها