جايگاه آمار در سازمان‌هاي  بهداشتی

 امروزه در هر سازمان و تشكيلاتي، مديريت از اركان اصلي فعاليت‌ها، رشد و تداوم موجوديت آن سازمان مي‌باشد، به نحوي كه هر گونه ضعف و نقصان در اين ركن پيامدهاي زيانباري را براي آن مجموعه ايجاد مي‌نمايد. با توجه به سه وظيفه اصلي مديريت يعني سياستگذاري، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري مي‌توان به ميزان اين ركن پي برد. تحقق اين سه وظيفه مهم در مديريت نيازمند طيف وسيعي از آمار و اطلاعات است، به طوري كه بدون در دست داشتن آمار كافي، دقيق و به‌هنگام، سياستگذاري، برنامه‌ريزي، تعيين اهداف، راهكارها و فعاليت‌ها و در نهايت ارزيابي نتايج مربوطه امكان‌پذير نمي‌باشد با توجه به توسعه فنآوری اطلاعات و رشد فزآينده تکنولوژی ارتباطات دسترسی به اطلاعات با حجم و سرعت بالا , مديران بهداشتی و درمانی را در زمينه رعايت اصول مديريتی و ايجاد هماهنگی لازم و تصميم گيری سريع ياری می نمايد . بکارگيری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از مهمترين ابزاری است که امروزه در تمامی سطوح ضروری است و مديران بهداشتی و درمانی نه تنها از اين قاعده مستثنی نيستند بلکه با توجه به هدف نهايي تشکيلات بهداشت و درمان بکارگيری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد .. ،, و از آنجایی که  ماهيت آمار و اطلاعات به گونه‌اي است كه موجب تسهيل امر برنامه‌ريزي فرهنگي مي‌شود مديران بهتر مي‌توانند پاسخگوي نيازها و تقاضاهاي مخاطبين خود باشند و اين امر بدون وجود آمار و اطلاعات دقيق و كارآمد و متمركز امكان‌پذير نمي‌باشد .

اهمیت و نقش آماردر سیستم بهداشتی

امروزه آماربه عنوان مهمترین ابزار برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته و عامل اصلی در تصمیم گیری ومدیریت بوده واز اهمیت ویژه ای برخوردار است . این نظام آماری است ارتباط مستقیم بامنبع داده ها داشته و هرچقدر این منبع ازدرجه دقت وصحت بالاتری برخوردار باشد اطلاعات آماری و شاخص های بدست آمده از آن داده دارای ارزش بیشتری میباشد ،ثبت صحیح اطلاعات در سطح کلان کشور برای مسئولان و برنامه ریزان بسیار کمک کننده است . اما اگر اطلاعات صحیح ثبت و گزارش  نشده  باشد، رسیدن به اهداف برنامه های سلامت که همان پیشگیری و مراقبت ازبیماریها و تامین سلامت مردم میباشدرا با مشکل مواجه میکند .

کاربرد آمار :

   سازماندهی گردش اطلاعات و آمار و تهيه فرمت های مناسب و فرايندهای لازم برای جمع آوری آمار نيز از ابزارهايي است که ما را در تحقق اصول پي ش بينی شده برنامه های راهبردی دانشگاه در اين حوزه کمک خواهد نمود . ضمن اينکه بستر لازم برای بکارگيری تکنو لوژی جديد و ايجاد پايگاه اطلاعاتی مناسب , آناليز وضع موجود و فراهم نمودنروش های مناسب کار و برآورد دقيق نيازها است .مقوله آمار در زندگي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و... بااهميت است.

درتمام مراحل برنامه ریزی ، اجرا ،نظارت ، ارزشیابی وانجام مداخلات لازم در پروژه های اجرایی وبه منظور طراحی ، اجرا ، ارتقاء کیفی وکمی خدمات مورد استفاده قرارمی گیرد و مشمول گردآوری داد ه ها وعموما" در قالب فرمهای مختلف آماری وثبت اولیه داده ها ودرهنگام آمارگیری ازجمعیت ویا در پژوهش ها ویا فعالیتهای مستمر وجاری ( مراقبت وایمن سازی ) ونیز درزمان ثبت آمارحیاتی ، مثل مرگ ، موالید ویا ثبت جزئیات یک واحد فیزیکی (سازه ) مورد استفاده قرارمی گیرد.

 

جايگاه آمار در سازمان‌هاي  بهداشتی

 امروزه در هر سازمان و تشكيلاتي، مديريت از اركان اصلي فعاليت‌ها، رشد و تداوم موجوديت آن سازمان مي‌باشد، به نحوي كه هر گونه ضعف و نقصان در اين ركن پيامدهاي زيانباري را براي آن مجموعه ايجاد مي‌نمايد. با توجه به سه وظيفه اصلي مديريت يعني سياستگذاري، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري مي‌توان به ميزان اين ركن پي برد. تحقق اين سه وظيفه مهم در مديريت نيازمند طيف وسيعي از آمار و اطلاعات است، به طوري كه بدون در دست داشتن آمار كافي، دقيق و به‌هنگام، سياستگذاري، برنامه‌ريزي، تعيين اهداف، راهكارها و فعاليت‌ها و در نهايت ارزيابي نتايج مربوطه امكان‌پذير نمي‌باشد با توجه به توسعه فنآوری اطلاعات و رشد فزآينده تکنولوژی ارتباطات دسترسی به اطلاعات با حجم و سرعت بالا , مديران بهداشتی و درمانی را در زمينه رعايت اصول مديريتی و ايجاد هماهنگی لازم و تصميم گيری سريع ياری می نمايد . بکارگيری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از مهمترين ابزاری است که امروزه در تمامی سطوح ضروری است و مديران بهداشتی و درمانی نه تنها از اين قاعده مستثنی نيستند بلکه با توجه به هدف نهايي تشکيلات بهداشت و درمان بکارگيری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد .. ،, و از آنجایی که  ماهيت آمار و اطلاعات به گونه‌اي است كه موجب تسهيل امر برنامه‌ريزي فرهنگي مي‌شود مديران بهتر مي‌توانند پاسخگوي نيازها و تقاضاهاي مخاطبين خود باشند و اين امر بدون وجود آمار و اطلاعات دقيق و كارآمد و متمركز امكان‌پذير نمي‌باشد .

اهمیت و نقش آماردر سیستم بهداشتی

امروزه آماربه عنوان مهمترین ابزار برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته و عامل اصلی در تصمیم گیری ومدیریت بوده واز اهمیت ویژه ای برخوردار است . این نظام آماری است ارتباط مستقیم بامنبع داده ها داشته و هرچقدر این منبع ازدرجه دقت وصحت بالاتری برخوردار باشد اطلاعات آماری و شاخص های بدست آمده از آن داده دارای ارزش بیشتری میباشد ،ثبت صحیح اطلاعات در سطح کلان کشور برای مسئولان و برنامه ریزان بسیار کمک کننده است . اما اگر اطلاعات صحیح ثبت و گزارش  نشده  باشد، رسیدن به اهداف برنامه های سلامت که همان پیشگیری و مراقبت ازبیماریها و تامین سلامت مردم میباشدرا با مشکل مواجه میکند .

کاربرد آمار :

   سازماندهی گردش اطلاعات و آمار و تهيه فرمت های مناسب و فرايندهای لازم برای جمع آوری آمار نيز از ابزارهايي است که ما را در تحقق اصول پي ش بينی شده برنامه های راهبردی دانشگاه در اين حوزه کمک خواهد نمود . ضمن اينکه بستر لازم برای بکارگيری تکنو لوژی جديد و ايجاد پايگاه اطلاعاتی مناسب , آناليز وضع موجود و فراهم نمودنروش های مناسب کار و برآورد دقيق نيازها است .مقوله آمار در زندگي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و... بااهميت است.

درتمام مراحل برنامه ریزی ، اجرا ،نظارت ، ارزشیابی وانجام مداخلات لازم در پروژه های اجرایی وبه منظور طراحی ، اجرا ، ارتقاء کیفی وکمی خدمات مورد استفاده قرارمی گیرد و مشمول گردآوری داد ه ها وعموما" در قالب فرمهای مختلف آماری وثبت اولیه داده ها ودرهنگام آمارگیری ازجمعیت ویا در پژوهش ها ویا فعالیتهای مستمر وجاری ( مراقبت وایمن سازی ) ونیز درزمان ثبت آمارحیاتی ، مثل مرگ ، موالید ویا ثبت جزئیات یک واحد فیزیکی (سازه ) مورد استفاده قرارمی گیرد.

 

فایل‌ها