جناب آقای دکتر افشار

معاون درمان

 

مدرک تحصیلی و علمی:

دکترای حرفه‌ای پزشکی

دوره عالی تحصیلات تکمیلی بهداشت عمومی MPH

سوابق اجرایی :

استخدام رسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین از سال ۱۳۷۴تاکنون

مسئول مرکز بهداشتی درمانی شهید صدوقی پیشوا

دبیر شورای بهداشت بخش پیشوا از سال ۱۳۷۸تا سال ۱۳۸۴

مسئول مرکز بهداشتی درمانی شهید مدنی ورامین از سال ۱۳۸۴تا سال ۱۳۸۵

کارشناس مسئول واحد بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین از سال ۱۳۸۵تا سال و ۱۳۹۰

مدیر،معاون درمان و مسئول فنی بیمارستان شهید مفتح ورامین از آبان سال ۱۳۹۰تا دی ماه ۱۳۹۶

فعالیت های غیر انتفاعی:

عضو کمیسیون پزشکی نیروی انتظامی شهرستان ورامین به مدت ۵سال

دو دوره عضویت هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ورامین هشت سال

دو دوره دبیر هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان ورامین ۸سال

نماینده سازمان نظام پزشکی در طرح پزشک خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین چهارسال

دادیار دادسرای انتظامی نظام پزشکی شهرستان ورامین ۴سال

رئیس نظام پزشکی شهرستان قرچک از مرداد ۹۶تاکنون

عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران از مرداد ۹۶تاکنون

عضو شورای هماهنگی نظام پزشکی استان تهران از مرداد ۹۶تاکنون

عضو هیئت بدوی نظام پزشکی شهرستان قرچک از مرداد ۹۶تا کنون

 

 

فایل‌ها