*مدارک مورد نیاز جهت تاسیس مطب پزشکان و دفاتر کار مامایی *

مراحل اخذ پروانه :

الف )ارائه در خواست کتبی مبنی بر موافقت اخذ پرو انه در یکی از  مناطق شهرستان  به مدیریت شبکه بهداشت قرچک همراه با ذکر آدرس مطب مورد نظر و معرفی حداقل 3 روز کاری با ذکر ساعات فعالیت

ب)دریافت موافقت کتبی شبکه بهداشت و درمان و ارائه به سازمان نظام پزشکی ورامین و قرچک

ج)تشکیل پرونده در واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت  و درمان قرچک طبق روند ذیل:

-ارائه اصل و کپی مدارک ذیل به واحد نظارت جهت تشکیل پرونده پس از اخذ پروانه فعالیت

-  کارت ملی                                         -کارت نظام پزشکی                    -پروانه مطب

-پروانه دائم                                          - تمام صفحات شناسنامه

3-اعلام شروع به کار طبق پروانه با ذکر آدرس دقیق ،تاریخ وساعات روزهای فعالیت به همراه شماره تلفن ،موبایل ،فکس و ایمیل به واحد نظارت بر درمان

4- تکمیل فرم تعهد تاسیس موجود در واحد( فرمت شماره 4)

5- مراجعه به واحد بیماریها جهت توجیه از نظر نظام مراقبت بیماریها

* بدیهی است در صورت طی مراحل فوق ارائه گواهی سابقه فعالیت در شهرستان به همکاران امکان پذیر خواهد بود

شماره تلفن واحد نظارت بر درمان:36164873

سایت شبکه بهداشت قرچک: www.ghn.sbmu.ac.ir

فایل‌ها