شرح وظايف واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس

 

      1 - جمع آوري وجمع بندي آناليزاطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به واحدسلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس معاونت بهداشتي

2- بررسي وشناخت وضع موجود به منظورتعيين نيازها و اولويت ها

3- همكاري وانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان وجوانان ، مدارس

4- تشكيل وشركت دركميته هاي علمي ، فني شهرستانها بمنظور بهره گيري تجارب

5- شركت وبرگزاري كارگاه ؛همایش ؛كلاسهاي آموزشي و...

6- تهيه وتدوين وارائه متون ، رسانه ومدول هاي علمي آموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين ، پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين )

7- اجراي ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

8- بررسي وشناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي و اقدام درجهت رفع آنها

9- انجام هماهنگي هاي درون بخش

10- تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي

11- تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ، پويا سازي وارتقاء سيستم

12- بررسي وضعيت موجود وبرآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، ملزومات ، تجهيزات وفضاي فيزيكي

13- هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14- هماهنگي وهمكاري با اداره آموزش وپرورش ومدارس تحت پوشش

15- فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس ، والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

16- همكاري با واحد سلامت جوانان ومدارس معاونت بهداشتي در برنامه ريزي هاي تفضيلي

17- نظارت ، پايش ، ارزشيابي مستمر و مداوم و فعاليتهاي بهداشت مدارس درمراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

18- تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت

19- تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان و مدارس درمنطقه تحت پوشش

20- برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي برنامه هاي بهبود تغذيه درمدارس ( ازقبيل شيرمدارس – آهن ياري پايش يدادرار و... )

21- هماهنگي با واحد بهداشت محيط درحسن اجراي بررسي وضعيت ايمني وبهداشت محيط مدارس

22- برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي واكسيناسيون توام در دانش آموزان پايه اول متوسطه

23- برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي مراقبتهاي بهداشتي دانش آموزان براساس دستورالعمل هاي ابلاغي()معاینات دانش آموزان پایه اول ابتدایی؛پایه های 7 و10؛غربالگری دانش آموزان از نظر پدیکلوزیس؛ معاینات جوانان 29-18سال؛)

24- رسيدگي به شكايات ومشكلات كاركنان وتلاش درجهت حل مشكلات ايشان

25- ثبت اطلاعات در پرونده الکترونیک مدارس

26- انجام سایر امور محوله

فایل‌ها