سال 1397 :

 نفوس و مسکن 95 جمعیت قرچک
 وضعیت زناشوی
 جمعیت قرچک بر اساس ملیت
 جمعیت قرچک بر اساس ملیت به تفکیک سن
جمعیت مجرد و متاهل
جمعیت غیر دانش آموز

 

سال 1398 :

برآورد جمعیت واحد های محیطی به تفکیک گروههای سنی و منفرد در  - سال 98

 

سال 1399 :

برآورد جمعیت واحد های محیطی به تفکیک گروههای سنی و منفرد در  - سال 99 

 

سال 1397 :

 نفوس و مسکن 95 جمعیت قرچک
 وضعیت زناشوی
 جمعیت قرچک بر اساس ملیت
 جمعیت قرچک بر اساس ملیت به تفکیک سن
جمعیت مجرد و متاهل
جمعیت غیر دانش آموز

 

سال 1398 :

برآورد جمعیت واحد های محیطی به تفکیک گروههای سنی و منفرد در  - سال 98

 

سال 1399 :

برآورد جمعیت واحد های محیطی به تفکیک گروههای سنی و منفرد در  - سال 99 سال 1400

براورد جمعیتی سال 1400 بر اساس ضرایب اعمال شده بر اطلاعات جمعیتی سرشماری نفوس و مسکن 1395

براورد جمعیت سال 1400 به تفکیک گرو های سنی

 

فایل‌ها