تاریخچه بهداشت حرفه ای

در مرداد سال 1325 وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و قانون موقت کار را تدوین نمود و در سال 1337 قانون مزبور با اصلاحات و تغییراتی بصورت قانون کار به تصویب رسید و مطابق با قانون کار 1337 کلیه وظایف مرتبط با تأمین بهداشت و ایمنی کار در وزارتخانه مذکور تعریف و اجرای آن در ادره کل بازرسی کار شکل گرفت.

در سال 1354 با حمایت های مالی و تجهزاتی سازمان بین المللی کار، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برای فرهنگ سازی در زمینه ایمنی و بهداشت کار در زیر مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردید.

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، در دفتر خدمات بهداشتی ویژه زیر مجموعه معاونت امور بهداشتی وقت، اداره بهداشت حرفه ای تشکیل گردید.

در سال 1362 طبق مصوبه هیات محترم وزیران کلیه فعالیت های مرتبط با بهداشت کار از وزارت کار و امور اجتماعی تفکیک و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار گردید. متعاقب این مصوبه اداره کل بهداشت حرفه ای در زیر مجموعه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل گردید.

در نهایت با تصویب قانون کار در سال 1369 به حکم ماده 85 و تبصره 1 ماده 96 قانون کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرحله تدوین الزمات در بهداشت کار و محیط کار و جلوگیری از بیماری های ناشی از کار تا مرحله برنامه ریزی، نظارت، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری، ملزم به انجام اقدامات مربوطه شد.

با توجه به تصویب قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 به حکم ماده 85 قانون کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عهده دار بهداشت و درمان کارگران و وزارت کار و امور اجتماعی مسئول ایمنی کارگران گردید

 

 

فایل‌ها