*مراحل اخذ مجوز تاسیس موسسات درمانی از جمله فیزیوتراپی، درمانگاه ، رادیولوژی و ...*

 

 

1-    ارائه درخواست کتبی به مدیریت شبکه مبنی بر اخذ مجوز تاسیس مرکز مورد نظر به همراه آدرس مشخص

2-   ارائه اصل و کپی مدارک مربوطه طی فرم شماره 2 ارسالی از معاونت درمان ( موجود در واحد نظارت)

 

شماره تلفن واحد نظارت بر درمان:36164873

سایت شبکه بهداشت قرچک: www.ghn.sbmu.ac.ir

فایل‌ها