اهداف و چشم انداز مبارزه بیماری های واگیر
 نظام مراقبت بیماریها
 فرآیندها دستورالعمل و برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر
 واکسیناسیون موارد حیوان گزیدگی و هاری
 واکسیناسیون مشمولین سربازی
 گزارش گیری از مطب ها و آزمایشگاه
 رویدادها و مناسبتهای بهداشتی بیماریها

همکاران واحد: 

آقای علیرضا سوری

 

آقای سعید بیات

  ارتباط با ما: 

تلفن گزارش گیری بیماریها: 36135685

تلفن نگهبانی در ساعات غیراداری برای موارد حیوان گزیدگی: 36164995

 

شرح وظایف

 

 

 اهداف و چشم انداز مبارزه بیماری های واگیر
 نظام مراقبت بیماریها
 فرآیندها دستورالعمل و برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر
 واکسیناسیون موارد حیوان گزیدگی و هاری
 واکسیناسیون مشمولین سربازی
 گزارش گیری از مطب ها و آزمایشگاه
 رویدادها و مناسبتهای بهداشتی بیماریها

همکاران واحد: 

مسئول واحد

آقای علیرضا سوری

کارشناسان واحد: 

خانم الهام حسن نژاد

خانم فائزه حاجی زاده 

آقای محمد اردستانی

آقای سعید بیات

  ارتباط با ما: 

تلفن گزارش گیری بیماریها: 36135685

تلفن نگهبانی در ساعات غیراداری برای موارد حیوان گزیدگی: 36164995

 

شرح وظایف

 

فایل‌ها