بسته آموزشی مدیریت تغذیه در بیماری سل و تغذیه سالمندان

فایل  آموزشی  پرسنل  آمار و پذیرش

فایل آموزشی  دندانپزشک/مراقب سلامت دهان و دندان

فایل آموزشی پرسنل بهداشت محیط

فایل  آموزشی پرسنل تغذیه

فایل  آموزشی پرسنل بهداشت حرفه ای

فایل آموزشی  پرسنل سلامت روان

فایل آموزشی پزشک/ مراقبین سلامت/ ماما/ پرستار و بهیار

 

بسته خدمات پايه سلامت كاركنان دولت

 

بسته آموزشی و اطلاعاتی نمک و رسانه

 

تعهد و مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از دخانیات

 

جوانان علیه دخانیات

 

حفاظت از قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

 

 

حقوق شهروندی و استعمال دخانیات

 

فرهنگ و آموز ه های دينی حامی زندگی عاری از دخانيات با خود مراقبتی

 

قهوه خانه سالم

 

قارچ های سمی

 

 محتوای آموزشی فشار خون

 

شروع فصل گرما و شيوع بيماری اسهال

 

 

راهنمای جامع پوکی استخوان

 

 

تشخیص زودهنگام سرطان

 

آمادگی و اقدامات قبل از وقوع سیل

 

تغذیه و ساختن استخوان های بهتر

تغذیه و ساختن استخوان های بهتر

دسته بندی :‌

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن