*مراحل اخذ فعالیت موقت در شهرستان قرچک جهت کلیه متخصصین دارای پروانه غیر از شهرستان قرچک*

1.       ارائه در خواست کتبی با مهر و امضا متخصص به مدیریت شبکه بهداشت مبنی بر اعلام فعالیت درشهرستان قرچک  علیرغم داشتن پروانه تهران یا غیر از شهرقرچک با ذکر آدرس و ساعات فعالیت در شهرستان

2.       ارائه اعلام نیاز از موسسه درمانی دولتی یا خصوصی شهرستان قرچک مبنی بر فعالیت متخصص

3.     اخذ موافقت مدیریت شبکهبهداشت جهت ارائه به سازمان نظام پزشکی ورامین و قرچک به سازمان نظام پزشکی مربوطه

4.     ارائه درخواست کتبی طبق بند 1 به نام رئیس سازمان نظام پزشکی ورامین و قرچک

5.     اخذ جوابیه موافقت مجوز فعالیت موقت از سازمان نظام پزشکی و ارائه به شبکه بهداشت و درمان قرچک

6.      مکاتبه با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توسط شبکه بهداشت و پیگیری و اخذ جوابیه از معاونت درمان  توسط متخصص یا نماینده تام الاختیار ایشان

7.     ارائه جوابیه موافقت کتبی معاونت درمان دانشگاه به شبکه بهداشت ودرمان

8.   ارائه پروانه فعالیت موقت صادره از سوی نظام پزشکی به شبکه بهداشت قرچک و اعلام شروع بکار وتشکیل پرونده در واحد نظارت شبکه

بدیهی است ارائه اصل و کپی پروانه فعالیت موقت به همراه شروع به کار جهت تشکیل پرونده در واحد نظارت شبکه بهداشت الزامی است

شماره تلفن واحد نظارت بر درمان:36164873

سایت شبکه بهداشت قرچک: www.ghn.sbmu.ac.ir

فایل‌ها