*مراحل اخذ مجوز تاسیس دفاتر کار بخش خصوصی*

1.     ارائه در خواست کتبی به مدیریت شبکه مبنی بر اخذ مجوز تاسیس مرکز مورد نظربه همراه آدرس مشخص

2.      ارائه موافقت کتبی  شبکه بهداشت و درمان  به  نظام پزشکی شهرستان و ارسال به معاونت درمان در خصوص  دفاتر کار بخش خصوصی

3-انجام بازدید از محل مربوطه و ارائه گزارش به معاونت درمان دانشگاه و اخذ تائیدیه بازدید

4-ارسال تاییدیه  بازدید  به نظام پزشکی از طریق شبکه  بهداشت

بدیهی است صدور گواهی اشتغال به کار منوط به ارائه اصل و کپی مجوزهای مربوطه بلافاصله پس از اخذ به واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت قرچک خواهد بود..

 

شماره تلفن واحد نظارت بر درمان:36164873

سایت شبکه بهداشت قرچک: www.ghn.sbmu.ac.ir

فایل‌ها