***مدارک مورد نیاز جهت اخذ دفتر چه صدور گواهی فوت**

1-     دارا بودن پروانه فعالیت معتبر شهرستان قرچک و مطابقت تابلو و سرنسخه مطب با قوانین سازمان نظام پزشکی   

2-       ارائه اصل و کپی دوره باز آموزی گواهی فوت از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 2 سال اخیر

3- ارائه درخواست کتبی به مدیریت شبکه بهداشت ودرمان قرچک

4-واریز مبلغ000/500 ریال(پنجاه هزار تومان) به شماره حساب2137879005000 بانک رفاه شعبه صبا ( کد 199 )به نام معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی و ارائه اصل فیش  (به ازای هر دفترچه 10 برگی )   

-جهت مطب :یک دفتر چه 10 برگی

-جهت درمانگاه :دو دفترچه 10 برگی

***لازم به ذکر است تمدید صدور دفترچه های گواهی فوت منوط به ارائه آمار برگه های فوت صادر ه به شبکه بهداشت و تکمیل آن طبق قانون صدور گواهی فوت خواهد بود***

شماره تلفن واحد نظارت بر درمان:36164873

     سایت شبکه بهداشت قرچک: www.ghn.sbmu.ac.ir

فایل‌ها